Keresés

Egyedi keresés

2010. május 15., szombat

A céges BAR-lista esete a jó hírnévvel


Amiért az utóbbi időben nem jelentkeztem, annak nem az az oka, hogy kifogytam volna a témákból. Éppen ellenkezőleg, az élet hozza magával a legérdekesebb témákat. Egyik olvasóm a következő problémával fordult hozzám. Létrehoztak egy internetes oldalt, amelynek a célja az volt, hogy a fuvarozók informálják egymást a szállítmányozó piac cégeinek fizetési fegyelméről. Aki az oldalon regisztrált, az megadhatta, hogy az ő cégének mely cégekkel szemben és mekkora összegű lejárt kintlévősége van. Mindezek az adatok csak a regisztrált tagok számára voltak elérhetők, a regisztrációs szabályzat pedig kötelezte a tagokat, hogy az információkat nem adhatják tovább harmadik személynek, ahogyan arra is kötelesek voltak a szabályzat értelmében, hogy csak megbízással, számlával és felszólítólevéllel igazolt, lejárt tartozásokat jelentessenek meg.

Az oldalon regisztrált egyik cég azonban, amely egyébként tekintélyes összegű tartozást halmozott fel, ügyvédjén keresztül felszólító levelet küldött a tárhelyszolgáltató g-portalnak, hogy az üzleti titkainak, jó hírnevének és egyéb személyiségi jogainak megsértése miatt eljárást indít ellenük, amennyiben a róla közzétett információkat nem távolítják el az oldalról. A g-portal engedett, és az egész oldalt törölte, így az oldal készítői átmentették a tartalmat egy nemzetközi domain név alá.

Nos, az eset több szempontból is tanulságos. Először is kezdjük azzal, vajon mennyiben áll meg a jogalap, azaz az üzleti titok, a jó hírnév és a személyiségi jogok sérelme. Ha élő emberekről lenne szó, akkor a szigorú magyar adatvédelmi szabályozás miatt egyszerű kérdésről lenne szó. Cégeknek azonban nem lehetnek személyes adatai, így legfeljebb a fentiekre hivatkozhatnak.
De mi is az az üzleti titok? Az üzleti titok fogalma a Ptk. szerint: "a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette". Kétségtelen, hogy egy vállalkozás tartozása a gazdasági tevékenységéhez tartozó adat, és talán még amellett is lehet érvelni, hogy a tartozás nyilvánosságra hozatala a vállalkozás jogszerű gazdasági érdekét sérti, hiszen semmi nem tiltja, hogy egy vállalkozás - amíg felszámolást nem indítanak ellene - lejárt tartozása ellenére új üzleteket kössön, ezt a jogszerű érdeket pedig sértheti, ha a leendő üzletfelek értesülnek a tartozásairól. (Más kérdés, hogy a leendő üzletfelek érdeke viszont, hogy hitelképes cégekkel kössenek szerződést, de ennek érdekében számos pénzügyi és jogi biztosítékot vehetnek igénybe.) 

Az üzleti titok definíciójának harmadik feltétele azonban az, hogy az adott cégnek meg kell tennie mindent az információ titokban tartásáért. Mivel szükségszerű, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó információt, vagyis a fizetési határidő betartását a másik fél is ismeri, ezért logikus, hogy a cég akkor tesz meg mindent a titokban tartásért, ha a szerződésben kifejezetten kikötik, hogy a szerződésre vonatkozó valamennyi információt a felek kötelesek bizalmasan kezelni, esetleg (de nem szükségszerűen) kifejezetten üzleti titoknak minősítik. Ilyen kikötés hiányában azonban a tartozásra vonatkozó adatok szerintem nem minősülhetnek üzleti titoknak.

A másik kérdés a hírnévrontás megalapozottsága. A jó hírnév fogalmát a Ptk. nem határozza meg, de példaként felsorolja, hogy a jó hírnév sérelmét jelenti a sértő és valótlan tények állítása, híresztelése és valós tények hamis színben történő feltüntetése. A regisztrációs szabályzat ezért kötelezi a tagokat, hogy csak megbízással, számlával és felszólítólevéllel alátámasztható kintlévőséget tegyenek közzé. Ha a tartozás nem vitatott (vagyis a felszólítólevélre a cég nem reagált) és lejárt, akkor annak közzététele véleményem szerint nem meríti ki a jó hírnév megsértését

A Versenytörvény 3. §-ában szabályozott ún. üzleti hírnévrontás a versenytárs jó hírnevének vagy hitelképességének megsértését, veszélyeztetését tiltja. A versenyjogi hírnévrontás egyik nevesített esete tehát, ha valakiről olyan tényt állítanak, hogy kötelezettségeit nem teljesíti határidőre, vagyis hitelképtelen. A szakirodalom szerint az üzleti hírnévrontás esetén a tényállításnak nem feltétlenül kell valótlannak lennie, elég az is, ha a valóságot indokolatlanul, szükségtelenül terjeszti a versenytárs és ez a valós állítás önmagában is alkalmas hírnévrontásra. Szerintem itt a hangsúly az indokolatlanságon van. Amennyiben az oldal nyilvános lenne, az indokolatlanul rontaná a cég hírnevét. Mivel azonban kifejezetten a szállítmányozó cégek részére jött létre és az információkat csak regisztrált tagok tekinthetik meg, ráadásul a regisztrációs szabályzat elfogadásával kötelezik magukat arra, hogy nem adhatják tovább az oldalról nyert adatokat, ezért ez a belterjes információcsere nem indokolatlan, tehát szerintem az üzleti hírnévrontásra való hivatkozás nem megalapozott.
Az előbbi kérdésektől teljesen független, és egy korábbi bejegyzésemben már érintett problémakör, hogy a tárhelyszolgáltató miként reagál egy feltételezett jogsértés bejelentésekor. A portál ugyanis az elektronikus kereskedelmi törvény (10. §) szerint csak akkor mentesül a jogsértő információk közzététele miatti felelősség alól, ha nincs tudomása arról, hogy az információ bárkinek a jogát, jogos érdekét sértheti. Magyarán, ha valaki tesz egy bejelentést, hogy szerinte egy bizonyos tartalom jogsértő, akkor onnantól a portál tudomással bír erről, és adott esetben felel a jogsértésért. Nyilván egy portál ilyenkor nem kéri ki jogi szakemberek véleményét, hanem a saját érdekében inkább "megijed" az ügyvédi fenyegetéstől és leveszi az információt. Ez történt most is. Nem lehet a tárhelyszolgáltatót hibáztatni, hiszen őt a jelenlegi szabályozás készteti a cenzúrára. Zárásként mindehhez álljon itt egy részlet a Tanú c. filmből, azt hiszem, idevág.



Share |
Add a Google Reader-hez Add a Startlaphoz

2010. január 28., csütörtök

Jogi tudnivalók a webáruházakról III. rész: Miről kell tájékoztatnunk a látogatókat?


Folytatván a sorozatot ebben a bejegyzésben megkísérlem összeszedni azokat az információkat, amelyeket egy webáruház üzemeltetőjének fel kell tüntetnie a honlapján. Nincs egyszerű dolga annak a vállalkozónak, aki jogot nem ismerő emberként jogkövető módon be kívánja tartani valamennyi tájékoztatási kötelezettségét, ugyanis az erre vonatkozó szabályok szétszórtan, különböző jogszabályokban találhatók meg.


Az e-kereskedelem iránt érdeklődő laikusok túlnyomó része előtt ismert ugyan az elektronikus kereskedelemről szóló törvény, de sajnos ez a törvény csak egy részét tartalmazza a kötelezettségeknek. Mint azt már korábban említettem, szemmel láthatóan a jogalkotók még nem ismerték fel, hogy létezik egy e-kereskedelem, amely sem a csomagküldő szolgáltatókkal, sem a telemarketinggel, sem a tévés mosóporreklámokkal nem vonható egy kalap alá. Átfogó e-kereskedelmi szabályozási koncepció híján azonban jelenleg az a helyzet, hogy a webáruház reklám is, szolgáltatás is, csomagküldés is és még talán Chuck Norris is egyben.


De kezdjük a legelején, hiszen a webáruház mindenekelőtt elektronikus kereskedelmi szolgáltatás. Az ominózus törvény szerint a szolgáltatónak a honlapján az alábbi információknak kell megjelenniük:

1. a szolgáltató neve, székhelye (telephelye) vagy lakcíme,
2. a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok (ügyfélszolgálat, e-mail cím)
3. ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti (tehát cégek esetén a cégnyilvántartás, egyéni vállalkozók esetén a jegyző nyilvántartása), akkor a bejegyző bíróság vagy hatóság neve és a szolgáltató nyilvántartásba vételi száma (pl. cégjegyzékszám)
4. engedélyhez kötött tevékenység (pl. biztosítás) esetén az engedélyező hatóság neve, elérhetősége, az engedély száma,
5. ha a szolgáltató ÁFA alany, az adószáma.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás ugyanakkor természetesen szolgáltatás is, így vonatkozik rá a szolgáltatási törvény is, amely szerint az előbbieken túl tájékoztatni kell:
1. az alkalmazott általános szerződési feltételekről, külön kiemelve az alkalmazandó jogra, jogvita esetén a joghatóságra és az illetékes bíróságra vonatkozó kikötéseket,
2. arról, hogy a szolgáltató milyen jótállást vállal,
3. fix díjas szolgáltatás esetén a szolgáltatás díjáról, előre nem meghatározható díj (pl. fapados repülőjegyek) esetén az adott esetben ténylegesen fizetendő díjáról, vagy a díj kiszámításának módjáról (pl. külföldi valuta esetén az alkalmazott árfolyamot), ill. a díj összegére vonatkozó "kellően részletes és megalapozott feltevéseken alapuló előzetes becslésről",
4. a szolgáltatás egyéb lényeges jellemzőiről.

Végül nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az elektronikus kereskedelem távollévők között jön létre, vagyis - csakúgy, mint a telemarketingre vagy a TV-shopra - vonatkoznak rá a távollévők közt kötött szerződéseket szabályozó kormányrendelet passzusai. Eszerint a webáruház oldalán köteles feltüntetni:
1. a termék vagy szolgáltatás bruttó árát az összes járulékos költséggel együtt, tehát a szállítási és postaköltség sem titkolható el,
2. a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeit,
3. az ajánlati kötöttség idejét (ha pl. egy termék csak meghatározott ideig vehető meg kedvezményes áron, akkor az akció időtartamát),
4. az elállás jogáról.

Az elállás jogáról a szolgáltatók szeretnek megfeledkezni, ezért ezt nem árt tudni: főszabály szerint az interneten kötött szerződésektől a termék kézhezvételétől, illetve (szolgáltatás esetén) a szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül el lehet állni, és ilyenkor a kereskedő az elállást követő 30 napon belül köteles az árat visszafizetni, de ebből levonhatja a rendeltetésellenes használatból eredő kárát, továbbá nem köteles megtéríteni a fogyasztónak az áru visszaküldésével összefüggésben felmerült költségeit.
Az elállás joga azonban számos esetben nem alkalmazható. Ilyen kivétel:

- ha a kereskedő a teljesítést az elállási határidő lejárta előtt a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
- ha a termék ára az értékesítő által nem irányítható pénzpiaci ingadozásoktól függ;
- ha a termék a fogyasztó személyéhez kötött termék, illetve természeténél fogva nem visszaszolgáltatható vagy gyorsan romlandó;
- hang vagy képfelvétel, illetve szoftverre vonatkozó szerződés esetén, ha a csomagolást a fogyasztó már felbontotta;
- újság-előfizetői ill. szerencsejáték-szerződés esetén,
- árverési szerződések esetén (vatera),
- a szállást nyújtó, ill. szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetén (tehát valamennyi online booking, illetve repülőjegyet árusító oldal kizárva).


Share |
Add a Google Reader-hez Add a Startlaphoz

2010. január 9., szombat

Jogi tudnivalók a webáruházakról, II. rész: mit és hova kell bejelentenünk?


Az előző cikk folytatásaként, ahogy azt ígértem, ebben a bejegyzésben is a webáruházakról lesz szó. Az elmúlt hónapok jogszabályváltozásai nem kis fejtörést okoztak a webáruházat üzemeltetőknek és a jegyzőknek, ugyanis egy kormányrendelet 2009. októberétől rendkívül széleskörű bejelentési kötelezettséget ír elő a kereskedelmi tevékenységekre vonatkozóan. 

Aki eddig azt gondolta, hogy webáruházat alapítani a világ legegyszerűbb dolga, az nyilván nem számolt azzal, hogy Magyarországon még ezt sem lehet megúszni némi adminisztráció nélkül. A  változások oka az EU belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelve, amely 2009. december 28-ig adott határidőt a tagállamoknak a szabályok átültetésére. Az irányelveknek az a sajátossága, hogy meghatározzák az adott területen a szabályozás alapelveit, azonban a részletek kidolgozását a tagállamokra bízzák. Az ördög pedig, mint tudjuk, a részletekben rejlik.


A szolgáltatási irányelv arra ösztönzi a tagállamokat, hogy előzetes engedélyezési eljárást csak indokolt esetben írjanak elő, vagyis hogy a legtöbb tevékenység engedély nélkül végezhető legyen. Nyilvánvalóan vannak olyan szolgáltatások, mint pl. a hitelközvetítés, a lőszer- vagy a gyógyszerkereskedelem, amelyek felett szükséges valamilyen állami kontrollt létrehozni,  ezek esetében elengedhetetlen valamilyen engedély, nyilvántartás megléte. Egy pizzafutár weboldal már jóval kevesebb veszélyt tartogat a fogyasztó számára, abszurd lenne tehát, ha csak engedéllyel lenne végezhető ez a tevékenység. Ha engedély nem is kell hozzá, az említett kormányrendelet és a kereskedelmi törvény értelmében azonban ennek, és valamennyi webáruháznak 2009. október 1. óta be kell jelentkeznie a szolgáltató székhelye szerinti jegyzőnél. Ha egy üzlet ezt megelőzően már szabályosan működött, akkor csak az adatokban bekövetkező változás esetén kell bejelentést tennie. 

Mondhatnám, hogy ez vonatkozik a webáruházakra is, de ahogyan az előző bejegyzésben is írtam, sajnos a magyar jogszabályalkotók mintha nem is a XXI. században élnének, és egyáltalán nem veszik figyelembe az elektronikus kereskedelem létezését, így az üzlet fogalma alatt kizárólag négy fallal körülvett helyiséget kell érteni. A webáruházakra jelenleg - analógiával - a csomagküldő kereskedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az ilyen tevékenység is bejelentésköteles, függetlenül attól, hogy a terméket a honlapon meg lehet-e rendelni online, vagy csak meg van adva egy telefonszám, ahol le lehet adni a rendelést; a lényeg az, hogy a honlap "a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő" információkat tartalmazza.

A bejelentés tartalma

A webáruház üzemeltetőjének a jegyzőnél az alábbiakat kell bejelentenie:
1. a nevét, címét, illetve székhelyét
2. a cégjegyzékszámot (egyéni vállalkozó nyilvántartási számát)
3. statisztikai számát
4. a működési terület jegyzékét - ez egy honlap esetén általában országos
5. a kereskedelmi tevékenység formáját, vagyis - jobb híján - azt, hogy csomagküldő kereskedelem
6. a forgalmazni kívánt termékek felsorolását a kormányrendeletben felsorolt termékfajták szerinti besorolásban. (Ezt most nem fogom mind felsorolni, de tipikus jogász észjárás szerint a kormányrendelet megpróbálja felsorolni az összes termék- és szolgáltatástípust, aztán az ötvennyolcadik után odabiggyeszti, hogy "egyéb". Akkor már azt is odaírhatták volna, hogy kellemes bogarászást...)
7. azt, hogy a szolgáltatás kis- vagy nagykereskedelem
8. a külön engedély alapján forgalmazható termékek körét, az engedélyt kiállító hatóságot és az engedély számát
9. a tevékenység megkezdésének időpontját.

A szolgáltatási törvény további adatok bejelentését írja elő arra az esetre, ha úgynevezett "határokon átnyúló", vagyis több EU tagállamra kiterjedő szolgáltatást kívánunk nyújtani. Ez érdekes kérdés egy honlap esetén, amely a világon bárhonnan elérhető. Nyilván egyszerű a kérdés abban az esetben, ha a terméket a szolgáltató leszállítja. Egy pizzafutár honlap pontosan meghatározhatja, hogy mely településekre viszi házhoz a pizzát. Szállást foglalni, buszjegyet, koncertjegyet, vagy repülőjegyet venni viszont a világ bármely pontján lehet az interneten keresztül. Valószínűleg ezek a szolgáltatások határokon átnyúlhatnak, még akkor is, ha a szolgáltatónak ez nem feltétlenül áll szándékában. Az ilyen szolgáltatónak a törvény szerint kell tennie egy nyilatkozatot, hogy ő határokon átnyúló szolgáltatást kíván nyújtani. Ha más tagállamban van a szolgáltató székhelye (egyéni vállalkozó esetén más állampolgárságú), akkor ezt az államot, illetve az ottani nyilvántartó szervet és a szolgáltató nyilvántartási számát is meg kell jelölni. Ez a bejelentés azonban legfeljebb 5 évre szólhat, utána meg kell újítani.


A legjobb az egészben, hogy a fenti bejelentési kötelezettségek bármelyikének elmulasztása miatt a jegyző akár 50 ezer forint bírságot is kiszabhat. Habár nem feltételezem, hogy Magyarországon bármelyik jegyzőnek lenne kapacitása arra, hogy a településén bejegyzett cégek és egyéni vállalkozók esetleges webáruházai után nyomozzon, azért nem árt megelőzni a bajt, és érdeklődni a jegyzőnél a bejelentés feltételeiről.


Share |
Add a Google Reader-hez Add a Startlaphoz
Látogatók száma 2008. augusztus 5. óta:

Amplio Keresőmarketing
Internet.wyw.hu
Magyar Honlap Linkek
LinkBank